ข้อมูลพิธีการศุลกากร ตราด-กัมพูชา

5
(1)

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากกัมพูชาหรือประเทศอื่นและไม่มีของต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามของต้องกำกัดให้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยสำแดงของใช้ติดตัวสำหรับผู้เดินทางต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจไม่มีของต้องชำระภาษีอากร

สำหรับผู้เดินทางที่มีของต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามของต้องกำกัดหรือไม่แน่ใจว่าของที่นำเข้านั้นเป็นของดังกล่าวหรือไม่ให้สำแดงรายการสิ่งของหรือสินค้าเหล่านั้นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจเพื่อชำระภาษีอากร

 

กรณีมีของต้องชำระภาษี

โดยทั่วไปแล้วของทุกชนิดที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องเสียภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ศุลกากรและพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นผู้โดยสารที่เดินทางจากกัมพูชาหรือประเทศอื่นทางด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กต้องมีหน้าที่เสียภาษีเช่นเดียวกัน แต่กรมศุลกากรได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สามารถชำระภาษีอากรสำหรับของติตตัวผู้โดยสารได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรอย่างเต็มรูปแบบในลักษณะการค้าวิธีดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเสียภาษีอากรปากระวาง” ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ของมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
 • ไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้าตามกฎหมายผู้เดินทางสามารถชำระค่าภาษีอากรได้เป็นเงินสด ณ วันนำเข้าโดยผู้เดินทางจะได้รับต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรไว้เป็นหลักฐานกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งของทั้งหมดไปปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรที่งานพิธีการฝ่ายบริการศุลกากรด่านศุลกากรคลองใหญ่ต่อไป

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งของทั้งหมดไปปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรคลองใหญ่โดยผู้เดินทางจะต้องยื่นบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบที่ศบ. 1) เพื่อจัดทำใบขนสินค้าชำระค่าภาษีอากร

กรณีไม่มีของต้องชำระภาษีไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ต่อศุลกากรเพียงใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass หรือ Passport) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสำแดงสิ่งของโดยการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ ณ จุดตรวจไม่มีของต้องชำระภาษีอากรเท่านั้น

 

กรณีไม่มีของต้องชำระภาษีอากร

ของที่ได้รับยกเว้นอากร

ของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของน้ำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางเครื่องประดับรองเท้านาฬิกาปากกาแว่นตาน้ำหอม ฯลฯ หรือของใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควรแก่

 • บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวนหรือซิการ์และยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม
 • สุรา 1 ลิตร
 • ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว เช่นโทรทัศน์ วิทยุ วีดีทัศน์ เครื่องโทรสาร ฯลฯ ที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร แต่ก็จะต้องมาผ่านพิธีการศุลกากรที่จุดตรวจเพื่อชำระภาษีอากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบของก่อน

ผู้เดินทางที่มีของหรือสินค้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อดังกล่าวข้างต้นให้สำแดงรายการสินค้า (แจ้งด้วยวาจา) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจเพื่อชำระภาษีอากรเพื่อนำไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการชำระภาษีอากรต่อไป

กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบสิ่งของที่ไม่ได้สำแดงหรือสำแดงไม่ครบถ้วนหรือเป็นของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้าเจ้าของสินค้าหรือผู้เดินทางจะต้องมีโทษตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ๆ

ค้นหาที่พักเกาะกงราคาถูกที่สุด https://www.gogorio.com/
ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกกว่าใคร https://www.gogorio.com/
รถบัสVIP เกาะกูด-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ https://boonsiriferry.com/en

วิธีการชำระภาษี

การชำระภาษีอากรปากระวาง

สิ่งของที่จะชำระอากรปากระวางได้ต้องเป็นของติดตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและมีราคาสินค้าไม่เกิน 20,000 บาทโดยชำระได้ที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กได้ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินราคาและคำนวณค่าภาษีอากรให้ตามระบบราคาแกตต์หรือใช้ราคาของสินค้าประเภทชนิดและคุณภาพเดียวกันที่เคยนำเข้ามาแล้ว (มีฐานราคาสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บภาษี)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงด้วย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าราคาสินค้าหรือ Invoice หรือหลักฐานการพิสูจน์ราคาสินค้า (ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะประเมินราคาให้ตามหลักเกณฑ์การประเมินราคาของกรมศุลกากร) เพื่อประกอบการคำนวณค่าภาษีอากร

การออกใบเสร็จรับเงินจะเป็นระบบออนไลน์โดยผู้ชำระภาษีจะได้รับใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรซึ่งจะระบุรายละเอียดของสินค้าและจำนวนค่าภาษีอากรที่เสียไว้ในใบเสร็จรับเงิน

 

ขั้นตอนการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อชำระภาษีอากร

 1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติและให้ผู้นำเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูลใบขนสินค้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในโบขนสินค้าที่ส่งเข้ามาเช่นชื่อและที่อยู่ผู้นำของเข้าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพิกัดอัตราศุลกากรราคาเป็นต้นถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้งกลับไปยังผู้นำเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
 3. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้วจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกำหนดไว้เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภทคือให้เปิดตรวจสอบสินค้าหรือได้รับการยกเว้นการตรวจสอบสินค้าแล้วแจ้งกลับไปยังผู้นำเข้าหรือตัวแทนเพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า
 • ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สำหรับใบขนสินค้าประเภทนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจหลังจากนั้นผู้นำเข้าหรือตัวแทนสามารถนำใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระค่าภาษีอากรได้
 • ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line)) สำหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องนำใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของด่านศุลกากร
 1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนดำเนินการชำระค่าภาษีอากรที่งานการเงินตันศุลกากรคลองใหญ่และดำเนินการที่ฝ่ายตรวจสินค้าดังนี้
 • ตัดบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบที่ศบ. 1)
 • กำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยสินค้า
 • เจ้าหน้าที่เปิดตรวจสินค้า
 • เจ้าหน้าที่อนุญาตให้นำของออกจากอารักขาของศุลกากรได้

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะนำเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศติตตัวเข้า-ออกราชอาณาจักร

การนำเงินตราไทย ติดตัวออกไปยังต่างประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ สปป. ลาวพม่ากัมพูชามาเลเซียรวมทั้งเวียดนามจำนวนเกินกว่า 500,000 บาทจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนนำเงินออกทุกครั้งและต้องยื่นแบบรายการต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบมิฉะนั้นถือว่าเงินที่เกินจำนวนเป็นเงินลักลอบหนีศุลกากรมีโทษทั้งปรับทั้งจำและริบด้วย

การนำเงินตราต่างประเทศ ที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะผ่านด่านศุลกากรทุกแห่งมิฉะนั้นจะมีโทษทั้งปรับทั้งจำและริบด้วย

 

หมายเหตุ : ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้าคือ

 • สารเสพติด
 • วัตถุ หรือสื่อลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ที่มาของข้อมูล https://www.klongyai-customs.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

จองทันที

thไทย