Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน Kacha Resort & Spa + แพ็คเกจดำน้ำ 1 วัน

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน Kacha Resort & Spa + แพ็คเกจดำน้ำ 1 วัน

0
จอง Package
เริ่มต้น3,090 ฿
จอง Package
เริ่มต้น3,090 ฿

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

257

เกาะช้าง Kacha Resort & Spa ตราด เกาะช้าง  เกาะยักเล็ก
เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะมะปิง หาดทรายเจ้าแม่ หาดอุทยานเกาะรัง
ล่องเรือชมหิ่งห้อย อาหาร 3 มื้อ + 1 มื้อ อาหารซีฟู๊ด (รวม 4 มื้อ)

 3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก จังหวัดตราด เกาะช้าง – ทานอาหารเย็นเมนูซีฟู๊ด ล่องเรือชมหิ่งห้อย ทัวร์ดำน้ำ 5 เกาะเต็มวัน เกาะยักเล็ก-เกาะยักษ์ใหญ่-เกาะมะปิง-หาดทรายเจ้าแม่-หาดอุทยานเกาะรัง รวมอาหาร 4 มื้อ

โปรแกรม
วันที่ 1 :
.                               ลูกค้าเดินทางเข้าที่พัก เช็คอินหลัง 15.00 น. เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
                                          *** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่รวมในแพ็คเกจ ***
เย็น                         มีรถมารับทานเพื่อไปร้านอาหาร รับประทาน (1) เมนูซีฟู๊ด หลัจากนั้นท่านสามารถนั่งเรือชม
.                               หิ่งห้อยได้ฟรี รถกลับมาส่งท่านที่ๆ พัก อิสระพักผ่อน

วันที่ 2 :
เช้า                           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (2)
08.00-08.45 น.    รถรับท่านเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ ใน 1 วัน (เกาะยักเล็ก เกาะยักใหญ่ เกาะมะปิง
.                                หาดทรายเจ้าแม่  หาดอุทยานเกาะรัง) มีแว่นดำน้ำ  ชูชีพ บริการฟรี โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
กลางวัน                  บุพเฟ่ต์อาหารไทย (3)  และมื้ออาหารว่าง ผลไม้  น้ำดื่ม
16.30  น.                 เรือกลับถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับสู่ที่พัก และอิสระพักผ่อน

วันที่ 3 :
เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (4)
12.00 น.                 เช็คเอาท์และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เข้าพัก 17 พ.ค. – 23 ธ.ค. 64 / 01 มี.ค. – 31 ต.ค. 65
Hill side Deluxe    3,090 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)
Long Weekend      3,690 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)

เข้าพัก 24 ธ.ค. 64 – 01 ม.ค. 65
Hill side Deluxe    4,690 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)

เข้าพัก Songkran 13-16 เม.ย. 65
Hill side Deluxe    3,990 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง

*หากต้องการพัก 3 ท่าน/ห้อง โปรดแจ้งทีมงานเพื่อคิดราคาพิเศษได้ที่ แผนกรับจอง GOGORIO

 

เข้าพัก 17 พ.ค. – 23 ธ.ค. 64 / 01 มี.ค. – 31 ต.ค. 65
Seaside Deluex     3,290 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)
Long Weekend      3,890 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)

เข้าพัก 24 ธ.ค. 64 – 01 ม.ค. 65
Seaside Deluex    4,890 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)

เข้าพัก Songkran 13-16 เม.ย. 65
Seaside Deluex    4,190 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง

*หากต้องการพัก 3 ท่าน/ห้อง โปรดแจ้งทีมงานเพื่อคิดราคาพิเศษได้ที่ แผนกรับจอง GOGORIO

เข้าพัก 17 พ.ค. – 23 ธ.ค. 64 / 01 มี.ค. – 31 ต.ค. 65
Deluxe Chalet        3,590 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)
Long Weekend      4,190 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)

เข้าพัก 24 ธ.ค. 64 – 01 ม.ค. 65
Deluxe Chalet       5,190 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง)

เข้าพัก Songkran 13-16 เม.ย. 65
Deluxe Chalet      4,490 บาท/ท่าน  (สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง

*หากต้องการพัก 3 ท่าน/ห้อง โปรดแจ้งทีมงานเพื่อคิดราคาพิเศษได้ที่ แผนกรับจอง GOGORIO

หมายเหตุ : ราคาและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คก่อนทำการจอง
ราคานี้สำหรับการจองและชำระเงินภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 เท่านั้น
       

* หากไม่ต้องการแพ็คเกจดำน้ำ จะลดราคาให้ท่านละ 700 บาท และหักอาหารออกไป 1 มื้อ

     

ราคานี้รวม
 ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 อาหารเย็นซีฟู๊ด ที่ร้านไอยราซีฟู๊ด
 รถรับ/ส่งไปรับประทานอาหารเย็น
 ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
 ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง โปรแกรม 5 เกาะ + อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ + อาหารว่าง + ผลไม้ + น้ำดื่ม + แว่นตาดำน้ำ + ชูชีพ + สต๊าฟดูแลความปลอดภัยตลอดทริป + ประกันภัยทางน้ำ
 บริการรถรับส่ง ระหว่างที่พัก – ท่าเรือในวันที่ไปทัวร์ดำน้ำดูปะการัง

ราคานี้ไม่รวม
× ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป – กลับ
× ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในการเดินทางเข้าพัก
× ค่าอาหารเย็นในวันที่ 2 (เว้นแต่ได้จองเพิ่มตามเอกสารการจองของท่าน)

ราคาเด็ก และเงื่อนไขอื่นๆในการเข้าพักของโรงแรม / รีสอร์ท
 เด็กอายุ 0 – 3 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริมไม่คิดค่าบริการ (ไม่มีอาหารทุกมื้อ)
 เด็กอายุ 4 – 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง คิดเท่าราคาผู้ใหญ่ปกติ

หมายเหตุ
 ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
 ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาส่าหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท
(ค่าอุทยาน)
 แพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางด้วยตนเอง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
 ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ดำน้ำดูปะการังได้เนื่องจากสภาพอากาศทำให้เรืองดให้บริการ ทางเรายินดีคืนเงินในส่วนของค่าดำน้ำให้
 สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทัวร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
 บริษัททำการชำระแบบเหมาจ่ายส่าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่ท่านจอง ก่อนวันที่ท่าน
เดินทางเข้าพัก

เงื่อนไข และขั้นตอนการช่าระเงิน
ภายหลังการตรวจสอบห้องพักและยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์จากเจ้าหน้าที่แล้ว ทางเราจะยืนยันราคา
พร้อมทั้งวิธีการช่าระเงินให้ท่าน ซึ่งท่านจะต้องทำการชำระทันทีเพื่อจองห้องที่ท่านต้องการ (ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ชำระเงินก่อนได้ห้องพักก่อน) โดยสามารถชำระได้ตามนี้

• ช่าระค่ามัดจ่า 50% จากยอดช่าระเต็มจ่านวน ภายในวันที่ได้รับการยืนยันราคา
• ช่าระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน

เงื่อนไข

  • ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  • การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนถึงวันเข้าพัก 21 วัน และจะต้องเป็นที่พักเดิม ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม
  • การลดจำนวนคนหรือห้องพัก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก

 

การยกเลิก

  • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 30 วัน มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 15% จากยอดชำระเต็มจำนวน
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 21 วัน มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 20% จากยอดชำระเต็มจำนวน
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 16 วัน มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนเข้าพัก 15 วัน ไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  • ยกเว้น รายการทัวร์หรือการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่อง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

thไทย